Adatvédelmi szabályzat

a https://www.ipardisco.hu weboldal látogatói és felhasználói részére

Hatályos:
2019. 10. 10-től

Az adatvédelemről

A https://www.ipardisco.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok
kezelése körében alkalmazott gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai
intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli
abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad
áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a
2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szól.


1. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: Vezsenyi Mihály
Székhely: 5650 Mezőberény, Fő út 14.
Adószám:
Nyilvántartási szám (NAIH):
Weboldal megnevezése, címe: https://ipardisco.hu
Az adatvédelmi szabályzat elérhetősége: https://www.ipardisco.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az adatkezelő elérhetőségei:
Név / cégnév: Vezsenyi Mihály
Székhely: 5650 Mezőberény, Fő út 14.
Levelezési cím: 5650 Mezőberény, Fő út 14.
E-mail: info@ipardisco.hu
Telefon:

Tárhely szolgáltató:
Név / cégnév: C-Host Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Adószám: 23358005-2-43
Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
E-mail: info@nethely.hu
Telefon: +36-1-445-2040
Adatvédelmi szabályzata: https://www.nethely.hu/files/C-Host_kft_adatvedelmi_es_adatkezelesi_szabalyzat.pdf

Hírlevél szolgáltató:
Név / cégnév: Email Subscription Popup – I Thirteen Web Solution
Kapcsolat: https://www.i13websolution.com/contacts
Adatvédelmi szabályzata: https://www.i13websolution.com/privacy-policy-cookie-restriction-mode

2. Fogalommeghatározások

– a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
– személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg,
az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja
– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez
– adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
– címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
– harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal
a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes
adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az
alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak
szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak
akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
információ esetében alkalmazni kell.

4. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során önműködően rögzítésre kerülhetnek a felhasználó látogatásának kezdő és
befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a
böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer önműködően statisztikai adatokat
generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés
esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor önműködően törlődik.
A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A https://www.ipardisco.hu weboldal által önműködően mentett és regisztráció során megadott adatok
felsorolása:
Cookie (süti)
– A meglátogatott oldal azonosítója
Session cookie (munkamenet süti)
– A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes
funkciói működéséhez, például a Weboldalon történő navigáláshoz. Ezeket nevezzük session
cookie‐nak (munkamenet cookie). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan
információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket
marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó
milyen más weboldalakon, a Weboldal milyen aloldalain járt. A weboldalra való belépéskor
jönnek ezek létre és a kiszolgáló szerveren tárolódnak és a böngésző ablak bezárásakor, a
böngészőből való teljes kilépéskor ezek önműködően törlésre kerülnek.

Hírlevél adatok (hírlevél feliratkozásnál)

– E-mail cím

5. Fontos adatkezelési információk

A Szolgáltató adatokat saját számítógépen tárol és kezel, kivétel ez alól a hírlevél küldéshez kapcsolódó
adatbázis.

Hírlevél

Hírlevél küldést az Email Subscription Popup, rendszerén keresztül végzünk.
A hírlevélre történő feliratkozás a honlapon erre a célra létrehozott blokkban lehetséges.
A hírlevélről a feliratkozott bármikor díjmentesen leiratkozhat a levél alján található leiratkozási linken.
A leiratkozással e-mail címe automatikusan törölve van.
Valamint telefonon, írásban és személyesen is kérheti a leiratkozást, amely alapján a Szolgáltató
haladéktalanul elvégzi az adat törlését.
A Szolgáltató egyéb módon (pl. papír alapú tárolás) nem tárol és nem kezel személyes adatot.
Az adatkezelés célja: hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során a hírlevélre feliratkozott
személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal hírlevél feliratkozás felhasználói.
Az adatkezelés időtartama: mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul
törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az
érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a
törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő.
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti
a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más
jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

E-mail küldés

Amennyiben e-mailt küld részünkre, minimálisan az e-mail címe birtokába jutunk, de bizonyos esetekben
(pl. jegy rendelés esetén) elengedhetetlen a név és e-mail cím megadása. Mindez személyes
adatkezelésnek minősül.
Az érintett személyes adatokat számítógépünk levelező programjának bejövő leveleket tartalmazó
listájában tároljuk, minimum egy évig, vagy addig az időpontig ameddig Ön bármely közzétett
eléréseinken nem kéri ezen személyes adatokat tartalmazó levelek végleges törlését.
Amennyiben e-mailt küld részünkre, elfogadja a személyes adatkezelésre vonatkozó irányelveinket.
Az adatkezelés célja: Többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelésben érintettek köre: e-mail küldő személyek.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez
történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor
visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az azonosítás és a kapcsolattartás miatt.
Kezelt adatok köre: E-mail
Az adatkezelési adatok konkrét célja: Azonosítás, kapcsolattartás.

Üzenetküldés kapcsolati űrlap segítségével

Az adatkezelés célja: hogy a látogató kényelmesen, levelező program használata nélkül a kapcsolati
űrlap segítségével küldjön üzenetet (e-mailt) a weboldal üzemeltetője részére. Az üzenetre, érdeklődésre
csak az elérhetőségi adatok birtokában tud választ adni a weboldal üzemeltetője.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: A weboldalról üzenetet küldő látogatók.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez
történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése: Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor
visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e- mail címre küldött levélben.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a
kapcsolattartás miatt.
Kezelt adatok köre: Név, Email, Regisztráció időpontja, IP cím
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres
checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett
adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti
eljáráshoz jogosult.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt
tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével
javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és
helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében,
hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.
E honlap megfelelő, kényelmes, testre szabott működéséhez u.n. „sütiket”, adatfájlokat (angolul: cookies)
kell elhelyeznünk számítógépén.
A weboldal látogatója a honlapra érkezve az oldal alsó sávjában egy süti tájékoztatót láthat, mely egyrészt
tájékoztatást ad a süti alkalmazás tényéről, másrészt az alkalmazott sütiket négy fő kategóriába sorolja,
melyből három esetében (javasolt, statisztikai és marketing) pipák segítségével, külön-külön is
lehetőséget ad azok elfogadására vagy visszautasítására. Ezek a beállítások bármikor megváltoztathatók.

Mik is azok a sütik?
A sütik apró szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve
mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és
személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével
kapcsolatos további egyedi beállításokat, pl. hogy a sütik elfogadásáról szóló felugróablak ne töltődjön
be minden alkalommal, amikor az oldalunkra látogat), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden
egyes alkalommal, vagy állandóan csukogatni a zavaró felugró ablakokat, amikor honlapunkra
visszalátogat, vagy az aloldalaink között szörfölget.

Mire használhatóak a cookie-k?
Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó böngészésre használt eszközének felismerését, és ezáltal
releváns, kényelmesen használható, a felhasználó igényeire szabott tartalom megjelenítését. A sütik a
felhasználó számára egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb böngészést tesznek lehetővé. Ugyanakkor
bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal
(látogatottsági statisztikákkal) szolgálnak a közösségi médiáknak, internetes hirdetési ügynökségeknek a
felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. Az így szerzett statisztikák segítségével tudjuk a
weboldalunk felépítését és tartalmát a látogatók igényeinek megfelelően alakítani, mindezt anonim
módon. Tehát a sütik semmilyen személyes adatot nem tárolnak a weboldalunk látogatóiról, kizárólag csak az Ön számítógépét/eszközét és bizonyos beállításait, böngészési szokásait képesek beazonosítani.
Tehát a weboldal, vagy annak tulajdonosa önről semmilyen személyes adatot nem tárol, az Ön személyét
nem képes beazonosítani. Az Önt azonosító sütik az Ön számítógépén találhatóak, melyet a weboldalunk
lekérdez, ha honlapunkra/weboldalunkra látogat. FONTOS!! A sütik letöltését ön a böngészőjében
letilthatja és ezek után sem a mi honlapunk, sem más weboldalak nem lesznek képesek sütiket
küldeni a gépére. (részletek lentebb)

Hogyan használjuk fel a sütiket?
Az alábbiakban részletezzük a különféle sütik célját és jellemzőit.
YSC/VISITOR_INFO1_LIVE – YouTube embedded videos: névtelen statisztikák gyűjtése a beágyazott
YouTube-videókról, valamint a weboldalunkon beágyazott videók teljesítményének értékelése. Két
különböző külső süti vesz részt az adatgyűjtésben: az egyik állandó (VISITOR_INFO1_LIVE), a másik
munkamenet-alapú (YSC). Mindkét sütit a YouTube ellenőrzi (azaz külső sütik).
eu_cookie_consent – Cookie use agreement: annak rögzítése, hogy Ön engedélyezte-e nekünk a sütik
használatát ezen a weboldalon.
PREF/khcookie/NID – Googlemap embedded: ezeket a sütiket a Google használja arra, hogy
megjegyezze a Google-térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt
preferenciákat és információkat. Három különböző süti vesz részt az adatgyűjtésben, mindhárom külső
ellenőrzésű; kettő állandó, a harmadik pedig munkamenet- alapú.
Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyeznie ahhoz, hogy a weboldal működjön, azonban
lényegesen javítják a felhasználói élményt. Belátása szerint törölheti vagy letilthatja a sütiket, de ebben
az esetben lehetséges, hogy a weboldal egyes elemei nem fognak megfelelően működni.
A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes azonosítására. A sütiket
kizárólag az itt leírt célokra használják fel.

A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy kezelje és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Az ezzel kapcsolatos
tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt
összes sütit és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket.
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás,
azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához
a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: Egyedi azonosítószám, Időpont, Beállítási adatok.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a
böngészőkből.
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az
adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A
közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a
felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott
tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek
vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-,
és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános
profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja
az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot,
világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat
tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ
közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap
felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje,
hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő
jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az
adatokkal való visszaélésnek.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen
az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a
Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google
Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google
Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más
internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon
érhetők el.
Adatvédelem részletesen:
https://ssl.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20180525/853e41a3/google_privacy_policy_hu_eu
.pdf

6. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb
gondossággal jár el.
Az Adatkezelő a www.ipardisco.hu weboldalát az 1. pontban megjelölt tárhely szolgáltató cég
szerverén üzemelteti.
A tárhelyen történő adatok tárolásáért, biztonságáért az Adatkezelő és a Tárhely szolgáltató által kötött
szerződés alapján a Tárhely szolgáltató felel, illetve a saját Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak alapján
jár el (hivatkozás 1. pontban, Tárhely szolgáltató).
Az Adatkezelő a hírlevél kezelését a https://www.i13websolution.com/ szolgáltatást használva végzi. A hírlevél
szolgáltató szerverein tárolt adatok biztonságáért a Hírlevél szolgáltató felel, illetve a saját Adatvédelmi
Szabályzatában foglaltak alapján jár el (hivatkozás 1. pontban, Hírlevél szolgáltató).
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül
sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az
információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő
megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók
számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére
megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő felelősség nem
terheli.

7. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók, valamint és az
Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag
statisztikai célokat szolgál.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott
adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag
a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez
használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem
alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

8. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá.
Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott
hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős
hatósági kötelezés kötelezi.
Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető
felelőssé.

9. Az adatkezelő felelőssége

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű
felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó
nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen
jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást
küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az
Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de
legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e- mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy
rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt
probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a
hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”


11. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény.
– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.
29.) Korm. rendelet.
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

12. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.ipardisco.hu tulajdonosa megsértette személyes
adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

13. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira,
akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára
megismerhetővé válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő
technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

14. Fontos weboldalak

Privátszférát erősítő technológiák
Privacy Enhancing Technologies
Free Privacy Enhancing Technologies

Adatvédelmi információk
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság